Vigtig information. Sammenslutningens bestyrelsen er enig om, at vores Repræsentantskabsmødet aflyses pga. Covid 19 situationen, lovkrav, afstandskrav og forsamling forbuddet.

Formanden har den 13. November 2020 haft kontakt til politiet og en af deres medarbejder, for at få en klarhed over alle de regler der er og gælder. Denne samtale bekræfter bestyrelsen i og i sidste ende Formandens beslutning og ansvar pga. understående meddelelse om, at Repræsentantskabsmødet aflyses her i 2020.

Vi er informeret og har tjekket, hvorledes vi skal og bør agere. Herunder er kun et af lovkravene:

Kan der afholdes generalforsamlinger i virksomheder, fagforeninger o.l.?

Konferencer, generalforsamlinger og lignende er som udgangspunkt omfattet af forbuddet mod at afholde eller deltage i arrangementer, hvor flere end 10 personer er til stede på samme sted samtidig. Hvis deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod f.eks. en scene eller et podium, kan der dog være op til 500 personer til stede samtidig.

Det vil være en konkret vurdering, om kriteriet ”i al væsentlighed” kan siges at være opfyldt. Det er i den vurdering det helt klare udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedeværende skal sidde ned under hele arrangementet bortset fra, når man f.eks. skal på toilettet, når man ankommer til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortvarigt henter fx forplejning i en bar, på et bord eller lignende. Det er således tilladt kortvarigt at forlade sit sæde for at hente kaffe, kage, mad eller drikke ved et bord og så tage det med til sin plads, hvor det kan indtages. Det vil også være muligt for personale på stedet at bringe forplejning ned til deltagernes pladser.

Kravet om en ”fast plads” gælder for arrangementet som sådan og indebærer, at deltagerne ikke kan forlade deres pladser for fx at gå ind i et tilstødende lokaler (fx en restaurant) og spise frokost dér, uanset de i al væsentlighed sidder på (nye) faste pladser med retning mod en scene eller lignende.

Opmærksomheden henledes på, at der gælder midlertidige, lokale restriktioner i syv kommuner i Nordjylland. I den forbindelse henvises til afsnittet ”Midlertidige, lokale restriktioner i visse kommuner i Nordjylland”.

Derudover taler vi om afstandskrav på 2 meter mellem folk i større ikke private forsamlinger, da de ikke er i familie og mange andre restriktioner, som der skal overholdes, når der er mere end 10 deltagere. Eventuelt bøder kan gives ved en fejltagelse. Se mere på https://politi.dk/coronasmittedk

 Corona & Møder:

I henhold til mødeaktivitet under Corona situationen, har vi ingen møder afholdt før den 1. November 2020, her talte vi om fremadrettet møder, de afholdes kun ved presserende sager.

Vi talte også om at vores Repræsentantskabsmødet aflyses pga. situationen og forsamling forbuddet.

Derfor vil det være mest etisk, at Repræsentantskabsmødet aflyses her i 2020.

Vi vil forsøge at afholde vores Generalforsamling i foråret, hvis det er muligt under de omstændigheder vi er i. Dog kan det betyde at generalforsamlingen udsættes pga. Covid 19 situationen. Der kommer en meddelelse ud i det nye år angående dette.

Sammenslutningens bestyrelse og politiet opfordrer derfor til, at man udviser samfundssind og ansvar, samt ude i de enkelte foreninger følger bestyrelsen af Sammenslutningens opfordring og tiltag om, at større forsamlinger ikke afholdes. Det bør kun være strengt nødvendige forsamlinger. Det vil siger, der hvor det drejer sig om dødfald eller alvorlig sygdom f.eks. et medlem i bestyrelsen har kræft, der anses det som et vigtigt grundlag. Det er de eneste seriøse grundlag for, af afholde større forsamlinger, da vi taler om frivillige bestyrelser. Andre ting som nye dræn, kan en bestyrelse godt afvente med. Tales der om huse der ødelægges, fordi der står vand konstant i et stort område, så anses det som vigtigt, men bestyrelserne kan også godt selv tage stilling til noget, så det bliver en kort proces til at få truffet en beslutning. Altså kort tid i en større forsamling, men af vigtige karaktere.

Man behøves ikke fordi, at man må/kan. Det er vigtigt med en sund fornuft og tænker over konsekvenserne, som det kan medføre.

Der er også den faktor – er det strengt nødvendigt – det forbinder man ikke frivilligt bestyrelsesarbejde eller arbejdsdage med indgår i lovkravet. For vi er en flok, hvor der er ældre, som skal tages særligt hensyn til og repræsentanter fra flere landsdele.

Så for at undgå smitte spredning, er det klogest af lade være, så vi bidrager i stedet til at stoppe smitten.

Orientering vi er i Sammenslutningen af fritidshusrundejer nu 3254 medlemmer på nuværende tidspunkt.

Regnskab går vi igennem og det ser ud som forventet – der mangler nogle annoncepenge stadig kan komme ind.

Hjemmesiden har været en udfordring, samt vi ikke kunne få hjælp de steder, som har været muligt og vi skal have løst det nu. Der arbejdes på den, men igen har alt været lukket ned i foråret og restriktioner der har udsat det igen og igen. Hjemmesidens adresse er:  sammenslutningenhalshou.dk

 Bestyrelsens arbejde:

Vi holder de Kommunale instanser i ørene på bedste vis og det går helt fint. Jeg er dog nødsaget til at råbe lidt agt i geleddet. Det er dog desværre ikke altid Kommune som laver problemerne. Vi skaber dem også selv. Jeg har som formand fremlagt situationen for bestyrelsen. Jeg tænker bare, at de bekymringer og problemer vi kan risikere ude i området, som kan koste en sommerhusejer livet, det bør vi tage seriøst også de henvendelser jeg modtager omkring brand og redning, tager jeg meget alvorligt.

I henhold til vejbom på Kongevejen; Der er til formanden for sammenslutningen, rette henvendelse 2 gange fra Falck, om at de ikke kan komme frem til akutte opgaver på vejende omkring de bom der er lavet, de mener heller ikke de er påført geodætisk institut, således de kan se det på deres GPS og det finder de meget fortørnende. Der går rygter om at hjemmesygeplejen vil nægte at hjemmebesøg til folk i sommerhusområdet.

Susanne er i kontakt med Henrik Nyrup omkring Falcks henvendelse. Dette er en alvorlig situation, som kan koste liv eller større brande, som kunne have været undgået.

Bestyrelsen kan sagtens sætte sig ind i jeres grundlag for, at ønsket om vejbom er rigtig for de enkelte foreninger, men hvis det er på bekostning af folks liv og sikkerhed. Så har vi et problem som ikke hænger helt sammen, hvis hjælpen ikke kan komme frem til nødsituationer og almindelig pleje i eget hjem. Det er noget som I skal overveje grundigt derude. For konsekvensen kan blive stor, for den enkelte grundejer og er det virkeligt det værd.

I hen hold til overdragelsen af kongevejen og 11 andre veje; Er stadig grunde der ikke er blevet hørt i overdragelse af kongevejen. Susanne har kontakt til vejdirektoratet og Henrik Nyrup, men det tager sin tid, både på grund af undersøgelser og nedlukninger i forhold til Corona.

Der bruges rigtig mange timer på denne opgave fra formandens side, vi arbejdes videre med opgaven i bestyrelsen. Vi taler om store omkostninger der ikke harmonere med de 20.000,00 kr. som blev forelagt af Rådmand Hans Henrik Henriksen som år tilbage deltog på et af vores Repræsentantskabsmøder. Endvidere taler vi om en kommunal mundtlig aftale som er mere end år gammel og var på daværende tidspunkt Hals Kommunes budget årligt med over 100.000,00kr. En sådan aftale er juriske gældende, som hvis den var på skrift. Det betyder også at de der deltog er blevet vildledt og på forkert grundlag vejledt og orienteret, det er de nødsaget til at tage seriøst.

Efter nyt fra person data loven, skal vi indsende mange oplysninger til Sammenslutningens bank forbindelse og arbejdet med Kommunen og andre tunge arbejdsgange, derfor har bestyrelsen mere arbejde, så formand og kassere får en ny opdateret prisregulering for bestyrelsens arbejde til telefon og internet. Efter debat vedtog vi fordelingen af sammenslutningen vederlag til bestyrelsesmedlemmerne. Hvilket jo var stemt og vedtaget på den generalforsamling inden denne her bestyrelse tiltrådte. Det har vi bare ikke gjort før, da det jo er nyt og nemt at glemme, så det bliver sådan for året 2020, vi må så huske at prisregulere senest hvert 2. år fremadrettet.

 Bladet:

Bladet til 2021 gennem gås af bestyrelsen og vil komme i en opdateret udgave.

Henrik har forslået, at mødes fysisk og kigge bladet igennem, inden vi sender det ud, da der kan gå mail korrespondance tabt.

John samler annoncer og sætter bladet op, som han plejer at gøre, hvilke han i øvrigt gør et stort og super godt stykke arbejde med.

Hvor efter vi umiddelbart herefter afholder møde og redigere bladet sammen med John. Vi er i bestyrelsen enig om, at vi har haft udfordringer i det sidste blad, dels da der har været en oversigt som ikke kunne fremskaffes fra Renovationen, selvom det var blev lovet. Der gik så efterfølgende Corona i det hele. Vi tænker, at det er fremgangsmåden fremover. Men vi lærer alle samme noget under den her lidt underlige situation, iforhold til hvad man skal og ikke skal, samt hvad er muligt over en mail, når vi ikke må mødes fysisk og være sammen.

 Mellemstykket og Nordsøstien:

Orientering om følgende emner. Pia og Susanne er bestyrelsens repræsentanter i disse møder.

Nordsøstien får en pæn skiltning ved indgang/udgangen i både Hals og Hou.

Hele stien er blevet klippet og slået og kommunens vej og park ansatte vil holde denne sti fremover.

 I Projekt mellemstykket: Vi er kommet langt for de 2 millioner kroner som er givet til projektet fra Aalborg kommune. Herudover er der søgt og givet flere penge til et meget specielt projekt fra en fond.

Der er blevet til 4 projekt punkter, som vi arbejder på ved Bisnap, Møllestenen, Havvej og Koldkærskoven.

 Bisnap bliver et område som kommunens håndværkere opføre, med borde bænkesæt, fritidsfiskeplads, toiletbygning og SUP – tilgang. Der er tilført 400.000 kr. til denne plads.

Møllestenen bliver med borde bænke sæt og stor skulptur af en Pegasus i træ, med platform til stjerne kig om aftenen og solopgang om morgene, og et legeområde for børn og barnlige sjæle.

Der er tilført 400.000 tusind til denne plads og vi har netop fået af vide, at der yderligere er kommet 1 million til Hals Havn og Møllestens projektet, disse penge er fordelt ligeligt således får Møllestenens Projekt tilført ekstra 500.000 kr.

Hvilket bestyrelsen ser på med meget positive øjne, det vil være en stor gevinst for sommerhusområdet.

Havvej er et meget stort naturområde med sjældne fugle, derfor har vi i proces gruppen vedtaget, at der skal opføres et fuglekigger tårn. Aalborg kommunes håndværkere vil sørge for denne opbygning. Her er der tilført 400.000 kr. til projektet.

Koldkærskoven er kommunens plads og den indbefatter en lille del af hundeskoven, her vil der blive opført en ridesti og en cykel cros bane, dette projekt er gået i gang.

Her er der tilført 200.000 kr. til projektet.

Fælles for alle proces punkter er, at de vil blive fremført i fælles materialer og vil komme til at have en rød tråd fra Hals by til sommerhusområdet og videre til Hou by.

De resterende penge står til mer-beregning og til arkitekt honorar.

 

Samrådene:

Vi har i bestyrelsen vedtaget, at vi vil bruge arbejdes grupper til forskellige ting som popper op gennem tiden og i Samrådene. I Samrådene har vi 2 pladser hvert sted, derfor har vi udpeget 4 bosiddende tæt ved hver by. Grunden er at vi ikke selv kan sidde der er, at der skal være rene linjer og vi ikke skal komme i en situation hvor vi er inhabile over for jer som er vores medlemmer.

Vi har valgt følgende repræsentanter til Samrådene:

Lars Arnhold og Ulla Vittrup til Hals samråd.

Karin Jensen og Hans Lumholdt til Hou samråd.

Koldkær vand verden:

Vand verden er ved at blive en realitet kan Pia informere og bestyrelsen ser frem til at der kommer en svømmeverden i vores område. Området er i den gamle Hals svømmeklubs bygninger og her er der kommet en bestyrelse som arbejder for at få svømmehallen op og i gang, som et nyt projekt, i fremtiden hedder den gamle svømmehal Koldkær svømmeverden, der arbejdes med at få fremskaffet midler nok til, at få projektet op at stå.

Der er kommet penge fra lokale sponsorere og banker til projektet.

Koldkær svømmeverden har budgetteret med udeområde med vaskeplads for motions løbere, cykel cros folk og parkeringsplads.

Inden for vil der være svømmehal, spabad, varmtvandshal, cafe`, omklædning, mødelokale, og i tilgang indefra og ud vil der være en såkaldt ude sø.

Bestyrelsen håber meget på, at Koldkær svømmeverden bliver en realitet. Og vi har tilkendegivet vores fulde støtte til ideen, da vi tror, at det kan tilføre sommerhusejerne og lejerne, noget at tage sig til både vinter og sommer.

 Bæredygtighed:

Visionen vi har i bestyrelsen har arbejdet en del på og har haft fra starten af er, at få os i top 3 af de bedste steder her i Nordjylland som område og flere vil vælge vores område, at købe sommerhus og besøge, det ser vi nu ved, at mange sommerhuse bliver solgt og flere nye områder med huse er undervejs. Vi er sammen med Aalborg kommune godt i gang med projektet i og omkring Mellemstykket, som I er informeret om er i gang ovenstående. Bestyrelsen her har vi tænkt bæredygtighed også er et vigtigt tema. Vi skal følge med og præge den i den bæredygtige retning.

 Odd fra bestyrelsen har været ved at undersøge, hvad er og kan bæredygtighed være og omhandle? Han informerede om bæredygtigheds principper, og hvad tanker Aalborg kommune har om fokus på bæredygtighed.

Lige nu er bæredygtighed, det vi ser på renovation i vores område og 70 procent reduktion af Co2, lade stationer til el biler, og lovændringer af brændeovne.

Bestyrelsen syntes det er spændende, at se på hvad der i fremtiden vil ske inden for sommerhusområdet og eventuelt kan få betydning for jer enkelte grundejere, af hensyn til bæredygtighed og `grøn bølge`, men også hvad vi kan bidrage med. Vi ser frem til at arbejde med dette fremadrettet.

Bestyrelsen vil, ønske jer alle ude i de enkelte foreninger en skøn jul og et godt nytår.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vejene

Susanne Frederickson.

Formand

Sammenslutningen af fritidsgrundejere Hals – Hou

Loading