Kære alle fritidsgrundejere,

I forlængelse af tidligere brev og det brev som nu er udsendt til jer fra Aalborg Forsyning. Sender vi dette brev
til alle formænd medlem af Sammenslutningen af fritidsgrundejere i Hals-Hou. Vi fik på daværende tidspunkt hos
Aalborg Kommune og hos Aalborg Forsyning henvendelser om husspildevand i haver og huse. Du
modtager derfor dette brev om den daværende problemstilling med overfladevand – og særligt spildevand.

Det er stadig ulovligt at lede regnvand og grundvand til spildevandskloakken.
Hvis man leder regnvand eller grundvand i spildevandsledningerne bliver de overfyldte. Fyldte spildevandsledninger
giver overløb med uhygiejnisk og uhumsk spildevand i huse, haver og på veje. Det er til gene og sundhedsfare for
både dig og dine naboer.
Spildevandskloakken er kun beregnet til at modtage husspildevand. Vi har kunne konstateret, at overfladevand nogle
steder uhindret kunne løbe i spildevandsbrønde og skelbrønde – og i nogle tilfælde er overfladevand blevet bevidst
pumpet i spildevandskloakken.

Så derfor er det vigtigt for jer selv og jeres omgivelser, at man husker på følgende.
Det eneste, der må komme i spildevandskloakken er husspildevand, dvs. fra håndvask, brusebadsafløb, toilet,
køkkenafløb, vask- og opvaskemaskine.
Vi skal derfor gøre tydeligt opmærksom på, at der ikke må komme grundvand, regnvand eller andet overfladevand i
spildevandskloakken. Det må altså heller ikke ”af sig selv” løbe i spildevandskloakken. Dels er det ulovligt og dels er
det urimeligt overfor de øvrige beboere, hvor overløb volder store problemer.
Aalborg Kommune har og vil derfor stadig udføre tilsyn i området. Sker ovenstående ikke hos dig, så skal du ikke
foretage dig yderligere. Har du noget, der skal tilpasses, så er det vigtigt at du får det gjort og prioritere dette.
Du kan læse om, hvad du må og hvad du skal gøre for ikke at påføre dine naboer uhygiejniske forhold. Som stod i
brevet fra Aalborg forsyning.

Sammenslutningen af fritidsgrundejere i Hals – Hou vil oplyse om følgende:
Husk at det er i bund og grund jer, som den enkelte bredejer, der har pligten til at vedligeholde deres grøft. Men der
også det, at en del grøfter er blevet lukket gennem årene. Hvis vi ikke skal opleve det mareridt med hus
oversvømmelser igen, hvis det skulle blive igen et vådt år. Beder vi vores medlemmer om at arbejde på at genåbne
de tillukkede grøfter eller finde en anden løsning i form af et dræn i vejen. Sidste nævnte er en større investering, som
i bør etablere i fællesskab og orienterer jeres grundejere om det og dens vigtighed. Det koster penge, men så spar op
i de næste par år og få det lavet engang for alle.
Sammenslutningen vil gerne for deres medlemmer, være behjælpelig og stille sin viden til rådighed, samt lave et
videns forum til jeres formænd, hvis i skulle ønske dette, så i kan i fællesskab arbejde på det (det vil spare tid og
penge, hvis flere af jer gik sammen) når tiden tillader det igen. For er dræn i området nok eller rigtig vej at gå?
Aalborg kommunes afdeling der har udsendt det sidste brev omkring jul 2020, vil gerne være behjælpelig på tidligere
problematik og grunden til problemerne, samt eventuelt give ideer og informationer til løsninger, som de kunne tænke
vil hjælpe og bidrage til eventuelle løsningsforslag. Der ligger i evt. at bistå med viden om tidligere grøfter eller andre
løsninger kan afhjælpe “der ikke koster en bondegård”.

Sammenslutningen vil også gerne, at man er opmærksom, når i bevæger jer rundt i området. Kan I se at der er noget
som stopper eller hindre vandet i at løbe, så kontakt dem, hvis det drejer sig om en privat grund eller selv tager
kontakt til den respektive grundejerforenings formand. Drejer det sig om kommunale grøfter, så giv
Sammenslutningens formand en skriftlig besked, med hvor det lige nøjagtig er, tegnet ind på et kort.
Så tager formanden sig af henvendelser til de kommunale. Så der bliver fulgt op på det.
Vi skal gerne have forhindret et lignede problem fremadrettet. Og ved en evt. dræn løsning i vejen opfordres alle til at
bidrage, som de skal ved vedligeholdelsen af deres veje. Da Sammenslutningen ikke ønsker at vores medlemmer
overtræder de forpligtigelser, som man har som grundejere. Det kan få store og dyre konsekvenser for alle, hvis man
ikke overholder regler og love. Og spørgsmålet er så, hvis man modarbejder og ikke bidrager til fællesskabet i sin
grundejerforening eller vejlaug, skal man lige vide, at regningen nemt kan ende hos de ikke bidragende grundejer,
som ikke holder lovgivningen.
Der er altså ingen undskyldning for ikke at deltage i de forpligtigelser. Vand- og vej- loven skal overholdes.
Hvad kan en konsekvens være og koste i værste fald for jer? Kommunen er sikkert flink i første omgang med et
påbud.

Men herefter så kan de udfører den påbudte opgave på den enkelte grundejeres regning og herefter skal man betale
ved kasse 1. Sker det ikke, ja så bliver det kun dyrere.
Husk det er jeres pligt som grundejer, at overholde love og regler.
Vi håber, at alle nu vil se fremad også for fællesskabets skyld, så vi får løst de forpligtigelser vi har som grundejer af
et fritidshus. Det er godt at styrke jeres fællesskab i de enkelte grundejerforeninger, så alle deltager på lige fod.
Især i lyset af, denne Corona tid og hvad det gør ved samfundet som epidemi. Det bør give os lidt at tænke over, så vi
styrker fællesskabet og de fælles forpligtelser vi har hver især.
Vores generalforsamling, bliver vi nødsaget til at udskyde på ubestemt tid. Vi bør alle først mødes igen, når
vaccinationer er givet til alle grupper, så vi ikke udgør smitterisiko og kan samles forsvarligt, da planlægning er så
diffus i øjeblikket.
Bestyrelsen arbejder stadig med de ting, som er muligt og online møder er blevet en del af vores arbejde omkring
projektet Mellemstykket, vi er nået langt og det er der kommet noget godt ud af, vi er glade for det resultat, som vi har
bidraget til.
Vi har også fået lavet vores hjemmeside, den er blevet super fin og opfylder de kriterier vi gerne ville, så den er nu
klar. Det er lige et par glædelige nyheder.
Der er også ting, som tager sin tid, da det kræver fysisk møde og overlevering af dokumenter. Her må jeg sige, at det
er svært i den situation. Vi har ikke glemt sagen med Vejmyndigheden og den måde tingene blev taklet på. Vi afventer
bare til det er muligt, at arbejde videre med sagen.
Vi har fået styr på kloakeringsprocessen og de fejl, som blev lavet i den forbindelse. Så det er endelig en sag, som
kunne lukkes efter et par år. Hvor vi fik ret i vores punkter vedr. den håndtering vi så. Det har de måtte undskylde og
tage til efterretning.

Ha det godt og pas på jer selv. Vi håber, at vi snart kan samles igen på normalvis.

De bedste hilsner
Pv. af bestyrelsen
Susanne Frederickson
Formand for
Sammenslutningen af fritidsgrundejere i Hals – Hou

Loading